Điện thoại hỗ trợ:
0916121081

CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

Ngày đăng: 02-09-2020 17:06:38

DỊCH VỤ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU:

-Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp , thống kê, lập công cụ tra
cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

 

Cơ sở thực hiện quy trình chỉnh lý:
   Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lưu trữ Hoàng Long thực hiện dịch vụ chỉnh
lý tài liệu lưu trữ theo quy định tại Quyết định 128QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nươc ban hành”Quy trình chỉnh lý tài liệu giấy “ theo
TCVN ISO 9001:2000 và công văn số 283NTLTNN ngày 19/05/2004 của Cục Văn
thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

 

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   Sau khi khảo sát khối tài liệu của cơ quan và nghiên cứu loại hình tài liệu của cơ quan, Công ty sẽ tư vấn và thống nhất với chủ đầu tư để chọn một phương án thích hợp. Sau khi hai bên thống nhất sẽ đưa ra các bước để hoàn thành gồm:

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

0916121081